updated:   2024-05-23
"" For Advanced Learner, Please describe apply reason.
Book No. Cover
(Click to Enlarge)
Title Language / Author note
VI079 大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要(25K精裝) KINH PHAP HOA (大乘妙法蓮華經、無量義經、法華綱要) Vietnamese
VI165 淨宗共修課本(25K線圈裝訂) Nghi Thuc Tinh Do(淨宗共修課本) Vietnamese
VI179 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本)(25K線圈裝訂) 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 (會集本) Vietnamese
VI182 日用課誦儀式(在家出家共用) Nghi Thuc Tung Niem Hang Ngay(Cua Hai Gioi, Xuat Gia Va Tai Gia) Vietnamese
VI222  Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Kinh Dia-Dang(Nghia)地藏經 Vietnamese
VI242 TUBI THUY SAM PHAP 慈悲三昧水懺 TUBI THUY SAM PHAP 慈悲三昧水懺 Vietnamese
VI247 慈悲懺法 Kinh Tu Bi Sam Phap(慈悲懺法) Vietnamese
VI249 中峰三時繫念法事全集(附板眼 澳洲淨宗學會版) Trung Phong Tam Thoi He Niem Phap Su Toan Tap中峰三時繫念法事全集(附板眼 澳洲淨宗學會版) Vietnamese
VI253 LUONG HOANG SAM 梁皇寶懺 LUONG HOANG SAM 梁皇寶懺 Vietnamese
VI258 KINH DIA TANG BO TAT BON NGUYEN     越南文:地藏菩薩本願經 KINH DIA TANG BO TAT BON NGUYEN 越南文:地藏菩薩本願經 Vietnamese
VI259-VI260 《越南文:天台宗基本思想及其開展 (上下冊)》
NHUNG TU TUONG CO BAN VA SU PHAT TRIEN CUA THIEN THAI TONG
    (QUYEN 1) 《越南文:天台宗基本思想及其開展 (上下冊)》 NHUNG TU TUONG CO BAN VA SU PHAT TRIEN CUA THIEN THAI TONG (QUYEN 1) Vietnamese
VI266 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 福慧集(六), PHU OC HUE TAP 6 Vietnamese
VI274 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 福慧集(七), PHU OC HUE TAP 7 Vietnamese
VI276 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 台灣佛教教育的經驗談 —— 六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 Vietnamese
VI278 地藏菩薩本願經(彩色漫畫版) 地藏菩薩本願經(彩色漫畫版) Vietnamese
VI282 《越南文:常誦諸經》
KINH TUNG HANG NGAY 《越南文:常誦諸經》 KINH TUNG HANG NGAY Vietnamese 
   
®2000 - 2024The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation